Privaatsustingimused

I. Sissejuhatus

1. Mocom OÜ (edaspidi Mocom) igapäevaseks peamiseks majandustegevuseks on auto varuosade ja lisatarvikute jaemüük. Sortimendis on lai valik erinevate automarkide varuosasid ja lisatarvikuid. Oma tegevuses juhindub Mocom isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) meie enda Andmekaitsealasest Strateegiast (asub siin: link) ning muudest andmekaitsealastest normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis sätestatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.2. Mocom mõistab, et andmesubjektid on teadlikud ja hoolivad oma isikuandmete töötlemisest ja kinnitab, et andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtutakse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Mocom poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

II. Andmekaitsespetsialist (AKS)

2.1. Mocom OÜ, registrikood: 14378920, asukohaga Eesti Vabariik, Harju maakond, Kopli 6-1, 10412, e-posti aadress info@autopartner24.eu, telefoni number +372 6017 913 andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik: Indrek Teppo, Mocom OÜ, töö tegemise asukoht ja kontaktid: Eesti Vabariik, Harju maakond, Kopli 6-1, 10412, e-posti aadress indrek@nordicconsulting.ee, telefoni number +372 56 51908.

III. Mocom kliendi isikuandmete peamised kasutamis valdkonnad

3.1. Peamiselt kasutatakse kliendi isikuandmeid kliendiga kokkuleppel kauba müümiseks.

3.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda ja kauba sortimenti vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma klientide soove ja eelistusi.

3.3. Kui klient on andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda.

3.4. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

3.5. Samuti võime jagada kliendi isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, kliendi eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et kliendi isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

3.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik kliendiga ühendust võtta.

IV. Mocom kliendi isikuandmete kogumine, kasutamine ja edastamine täpsemalt

4.1. Mocom kogub isikuandmeid oma füüsilistest isikust klientidelt ja töötajatelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud kauba ostutellimuse täitmiseks ja müügiks ning meievahelise lepingu täitmiseks. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks.

4.2. Üldjuhul kogub Mocom klientide isikuandmeid tellimuste esitamiseks otse klientidelt vabatahtliku esitamise kaudu. Kogume andmeid, mida kasutaja meile meie veebisaitide, rakenduste ja teenuste kaudu aktiivselt saadab: ees- ja perekonnanimi, meiliaadress, kauba saatmiseks ka telefoninumber ja postiaadress.

4.3. Mocom internetikeskkond www.autopartner24.eu nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Mocom kasutab seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võib kasutada kliendi IP aadressi, et diagnoosida probleeme Mocom serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha veebikeskkonna külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka cookies`ite süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri Do Not Track (DNT) signaalile (uuri täpsemalt siit: link).

Mõningatel juhtudel võime kliendi kohta ka muudest allikatest andmeid koguda. Need allikad võivad erineda, kuid tavaliselt on need Mocom’i turunduspartnerid, avalikud allikad või avalik teave kolmandate isikute sotsiaalvõrkudest. Mocom võib ühest allikast saadud andmed teisest allikast saadud andmetega ühendada. Seda tehakse andmete täpsuse tagamiseks ja kliendi eelistuste mõistmiseks, et saaksime pakkuda kliendile asjakohasemaid tooteid ja suhelda kliendiga sellisel viisil, mis kliendile rohkem meeldib.

4.4. Mocom võib kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid Mocom nimel teatud tegevuste sooritamiseks, nt müügitehingute täitmine, kaardimaksete töötlemine, e-kirjade, posti- ja kullerpakkide saatmine, reklaamide pakkumine, meie turunduskampaaniate tulemuslikkuse jälgimine, meie veebisaitide ning rakenduste kasutuse analüüsimine, andmesäilitus, kliendisuhete haldamine.

Mocom’il on ülal toodud põhjustel vaja jagada klientide isikuandmeid vastavate partneritega, kuid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik Mocom nimel teenuse osutamiseks, eelnevalt veendudes, et partnerid järgivad andmekaitsereegleid andmete jagamine toimub vaid siis, kui selleks on äritegevuse õigustatud huvi või kui kehtivad õigusaktid lubavad Mocom’il seda teha või kui olete sellise andmete edastamisega nõustunud. Riigiasutused, nagu maksuamet, politsei, või muud riigiasutused, lisaks kindlustusandjad, võivad paluda edastada neile andmeid, mis meil kliendi kohta on. Mocom täidab taolisi taotlusi ainult juhul, kui selleks on piisav õiguslik alus.

Kui tegelete kommenteerimise või arvamuste avaldamisega Mocom või tema äripartnerite kasutajate sotsiaalmeedia veebilehtedel, kus selline teave on avalik ja ligipääs ei allu Mocom kontrollile, ei vastuta Mocom ühegi sellise info sisu eest.

4.5. Uudiskirjade saatmine. Kui otsustame pakkuda klientidele parimaid pakkumisi ja meelespidamise e- kirju (nt müük, õnnitlused, kutsed üritustele, pakkumised jms), siis toimub see ainult kliendi nõusolekul eelnevalt kinnitatud e-posti aadressile. Kliendil on võimalus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta, kas valides kirja all „unsubscribe“ või andes sellest teada e-posti aadressil: info@autopartner24.eu. Samuti saadame klientidele informatiivseid ja teavitusliku sisuga e-kirju, kui klient on meie juurest ostnud sellist kaupa või teenust, mille käigus on edastanud Mocomile oma e-posti aadressi, ka nendest kirjadest on võimalik eeltoodud viisil loobuda.

4.6. Kaupade müügiga seonduvalt on meil õigus saata klientidele tagasiside e-kirja. Tagasiside e-kirju saadame ainult selleks, et selgitada teeninduse kitsaskohti ja pakkuda parimat teenindust.

4.7. Pöördudes vastutava töötleja Mocom e-posti aadressil info@autopartner24.eu edastame teile isikuandmete volitatud töötlejate nimekirja koos kontaktandmetega. Üheks volitatud töötlejaks on Maksekeskus AS, kellele edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed.

V. Millal ja kuidas Mocom kliendi isikuandmeid hoiab

5.1. Kliendi kohta kogutud andmeid (üksnes loetud ja mitte kogutud andmeid nt. kauba kättesaamisel isiku kontroll, ei hoita ega säilitata), millised on saadud kliendi ostude kaudu, hoitakse Mocom’is ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, mis asub Euroopa Liidus, Eestis Vabariigis või Saksamaa Liitvabariigis. Kolmandate osapooltega sõlmitud lepinguga oleme taganud, et andmeid hoitakse turvaliselt ja neid ei kasutata muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.

VI. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. Mocom asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida Mocom kogub töödeldakse peamiselt Eesti Vabariigis ja Saksamaa Liitvabariigis. Klientide isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu.

VII. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud kliendile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Mocom kliendi kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui klientidel on küsimusi puudutavalt isikuandmeid, palun võtke ühendust meiega järgmise e-postiaadressi vahendusel info@autopartner24.eu

7.2. Kui klient soovib teada saada, kas Mocom töötleb kliendi isikuandmeid, soovib ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväide kliendi enda isikuandmete töötlemisele, palun võtke ühendust Mocom’iga järgmise e-postiaadressi vahendusel info@autopartner24.eu või ülal toodud postiaadressil.

7.3. Kliendil on õigus oma andmete ülekandmisele. Võimaldame kliendil masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada. Siin ei saa Mocom aga tagada, et teine teenusepakkuja on võimeline kliendi isikuandmeid vastu võtma. Andmete ülekandmise õigus on piiratud kliendi poolt Mocomile esitatud struktureeritud andmetega üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; õigus rakendub ainult andmetele, mida Mocom kasutab kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult ja vastava õiguse teostamisel peab Mocom arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele. Õiguse kasutamiseks palume võtta Mocom’iga ühendust e-posti aadressil info@autopartner24.eu või ülal toodud postiaadressil.

VIII. Kliendi andmete turvalisus

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, kasutab Mocom füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendab ja testib Mocom kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Mocom internetivõrgud on katistud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Klientide isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. Mocom kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja Mocom tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele. Tuleb siiski märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Mocom internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware).

8.3. Sellele lisaks, koolita Mocom oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Mocom pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

IX. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

9.1. Nagu iga organisatsioon ja regulatsioonid nii ka Mocom ja andmekaitse regulatsioonid sh tõlgendused, kindlasti muutuvad ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et Mocom’il on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest kliente ette teavitamata. Muudatused avaldame samal oma Privaatsusteabe veebilehel. Mocom võib küll kliente teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui klient ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.

X. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

XI. Küsimused, kaebused

11.1. Kui kliendi isikuandmed on muutunud, palun võtke Mocom’iga ühendust. Kui kliendil on täiendavaid küsimusi isikuandmete kohta, palun võtke meiega ühendust. Me vastame koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge samas valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Peame olema kindlad, et info läheb ainult õigele inimesele. Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, millise olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi soovi täitmisest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Juhul, kui klient leiab, et tema isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult, on kliendil alati õigus kontakteeruda ja teavitada sellest Mocom andmekaitsespetsialisti e-posti aadressil indrek@nordicconsulting.ee või ülal toodud Mocom postiaadressil.

11.3. Teil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes.